Om byggeprojektet

Det nye Comwell-hotel placerer sig i hjertet af den nye bydel; Trælastholmen på Nordhavnen i København

For første gang i Comwells historie åbner vi et hotel i eget regi i København. AP Pension er en af hovedkræfterne bag et flere hundrede millioner kroner dyrt nyt stort hotel i Nordhavnen. Hotellet er tegnet af det prisbelønnede arkitektfirma, Arkitema Architects, der har valgt at lade sig inspirere af havnens historiske pakhuse. Hotellet i Nordhavnen kommer til at rumme 484 værelser og 18 konference- og møderum, og bliver det første hotel i Nordhavnen. Hotellet åbner januar 2021. 

Hotellet i Nordhavnen opføres på Trælastholmen i området mellem lystbådehavnen bag Svanemølleanlægget og Copenhagen International School ved Skudehavnen. Kvarteret har vand til tre sider og udsigt til Øresund, og bliver om få år til en hel ny og attraktiv bydel – midt i København.

Det er det danskejet og uafhængige pensionsselskab AP Pension, der sammen med det finske pensionsselskab Keva, står bag finansieringen af Comwell i Nordhavnen. Det er første gang, at AP Pension indgår i så stort et joint venture-projekt med et andet pensionsselskab. Den samlede pris lyder på et trecifret millionbeløb.

Om kvarteret Trælastholmen

Trælastholmen bliver det mest kompakte kvarter i Nordhavnen med bygninger i 4 til 6 etager samt en enkelt højere bygning. En gennemgående hvid facadefarve sikrer en sammenhæng med de eksisterende hvide bebyggelser ved Svanemøllehavnen og styrker derved områdets arkitektoniske egenart.

Det lokale byrum ”Kanalpladsen” udformes med nærhed og oplevelser ved vandet og har faciliteter til ophold og bevægelse primært for beboere og brugere i kvarteret.

Metropladsen på Trælastkaj og ”Den Urbane Sportsplads” er bydelspladser med muligheder for bevægelse, ophold, handel og mødesteder for brugere og beboere i bydelen.

Metropladsen på Trælastkaj har udsigt over Orientbassinet og ud til Øresund. Pladsen får en grøn karakter og trapper sikrer god adgang til vandet. En mindre andel af butikker understøtter bylivet på pladsen, mens de omkringliggende boliger og kontorer bidrager til at skabe en tryg atmosfære på pladsen hele dagen.

Publikumsorienterede funktioner placeres mod metropladsen og udvalgte hjørner langs adgangsvejene. 

Århusgadekvarteret skifter karakter

Århusgadekvarterets egenart bygger på områdets lange historie og stærke identitet: Havnens historie og områdets kvaliteter vil sammen med fremtidens byrum og byggerier skabe en enestående bydel med stærke kontraster. Nyt møder gammelt. Småt møder stort. Tæt møder åbent. Det forfinede møder det robuste. Byen møder vandet.

Byudviklingen er begyndt i Århusgadekvarteret - den sydligste del af Nordhavn. Fra havneområde med frihavnsstatus og ekstensiv udnyttelse til en by af kvarterer, der udføres som holme i direkte tilknytning til vandet og som en mangfoldig og blandet by med plads til alle.

Århusgadekvarteret, der afgrænses af Nordbassinet, Kronløbsbassinet og Kronløbet, realiseres som det første bykvarter med plads til ca. 3.000 beboere og 7.000 arbejdspladser.

Århusgadekvarterets gamle bygninger, siloer og kajanlæg vil i samspil med de nye byrum, bebyggelser og brygger skabe en bydel med tydelige historiske spor. Den tætte bebyggelse med smalle stræder, små byrum og velafgrænsede gårdrum vil stå i kontrast til vandets åbne vidder.

Havnens rå karakter, robuste materialer og simple byggeskik benyttes og suppleres med forfinede detaljer og raffinerede materialer. Herved videreføres havnens rå æstetik på nye måder, og der skabes en særlig karakter i mødet mellem det robuste og det forfinede.

Udearealerne vil fortrinsvis fremstå nye, fordi det - udover en række af bygningerne i området - primært er bolværkerne, der bevares. Udearealerne bidrager til identiteten ved at fortolke havnens simple og rå æstetik i et moderne formsprog, der understøtter behovene hos kvarterets brugere. 

Arkitekten bag

Det er det danske arkitektfirma, Arkitema Architects, der har tegnet Comwells hotel i København. 

Firmaet har hentet inspiration i Nordhavnens 200 år gamle historie og ikke mindst havnens pakhuse med de karakteristiske og enkle vinduessætning og skodder. 

Facaden i hotellets vindueshuller bliver befæstet med særlige, kobberfarvede metalplader, for at skabe interaktion mellem lyset og spejlinger fra kanalen foran hotellet. 

Indeni snor bygningen sig som et ottetal med to grønne atriummer i midten, og det grønne strækker sig ud på selve hotellets facade. 

Alle hotellets offentlige funktioner er beliggende i stueplan, hvor restaurant og bar har udsigt og adgang til kanalen foran hotellet. 

Københavns Kommune er åbne overfor muligheden for etablering af en vandtaxa, der kan transportere hotelgæsterne direkte ind til Nyhavn.

DGNB-certificering

DGNB består af en række kriterier og underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområde. De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed), som i DGNB-ordningen suppleres med vurdering af tekniske kvaliteter, der dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve udviklingsprocessen. 

EN BÆREDYGTIGERE CERTIFICERING 
I modsætning til andre bæredygtighedscertificeringer er det netop det helhedsorienterede syn på bæredygtighed, der kendetegner DGNB. Her vægtes de økonomiske parametre på lige vilkår med de øvrige, så bæredygtighed bliver meningsfuldt i den daglige praksis i byggebranchen. 

OM AT SKABE BALANCE 
I en DGNB certificering vægtes kriterierne i forhold til hinanden. Det betyder, at bæredygtighed i et DGNB-perspektiv både handler om at score højt i forhold til de enkelte parametre, men også om at skabe balance mellem parametrene. Hvad der evalueres som økonomisk bæredygtigt er ikke nødvendigvis socialt bæredygtigt, og hvad der kan være et ønske om miljømæssig bæredygtighed, kan også sagtens være en dårlig forretning. 

Det er netop disse modsætninger mellem forskellige hensyn, DGNB-certificeringen forsøger at gøre op med, så byggeriet eller byområdet bliver så bæredygtigt som muligt i sin helhed og ikke kun tager højde for udvalgte hensyn. 

Lever et byggeri eller et byområde til gengæld op til minimumsniveauet inden for samtlige af de enkelte parametre, er det naturligvis muligt at fokusere ekstra på enkelte kvaliteter og score højere inden for det område – det kan være med henblik på fx at understrege sociale kvaliteter ved et byområde eller en satsning på state-of-the-art energiløsninger i byggeriet.

KONTINUERLIG UDVIKLING 
Bestyrelsen i DK-GBC har dikteret en strategisk retning, som anviser, at der skal foretages en omfattende opdatering af DGNB bæredygtighedsklasserne, når det danske bygningsreglement ajourføres, hvilket sker omkring hvert andet år. 

Der foretages desuden løbende mindre justeringer, på baggrund af tilbagemeldinger fra DGNB auditors og konsulenter, som erfarer uhensigtsmæssigheder eller mere optimale fremgangsmåder i forhold til kriterierne. Argumentet for denne tilgang er, at DGNB skal forblive en frivillig dynamisk bæredygtighedsklasse, som kontinuerligt hæver ambitionsniveauet for bæredygtigt byggeri.