Governance

Comwell_ESG_RAIS5875.jpg

Vi sætter barren højt

Grundstenene for hele Comwells værdikæde er at drive og udvikle ansvarlig forretning, og derfor går vi til enhver arbejdsproces med fokus på integritet og gennemsigtighed samt at arbejde med målbare data samt etiske standarder.  

Derfor stiller vi også høje krav – ikke blot til os selv, men også til vores leverandører og samarbejdspartnere. 

At drive transparant og ansvarlig forretning 

Comwell Hotels arbejder kontinuerligt på at tilvejebringe nye data og gøre dem tilgængelige for omverden. Vi tror nemlig på, at en øget indsigt er med til at skabe de bedste forudsætninger for, at vi som virksomhed flytter os i en positiv retning. Et fortsat fokus for os er derfor at afdække vores CO2-udledning, hvilket vi blandt andet gør ved at sikre en række data fra vores samarbejdspartnere: 

Vi har afdækket, hvor anslået 90 % af vores udledning kommer fra. Vi fokuserer fortsat på at afdække den resterende udledning, ligesom vi arbejder på, at mest muligt er opgjort som ’activity based’ – sidstnævnte gør sig gældende for ca. 44 % af nuværende udledning. 

Vi er altid opmærksomme på at vælge ansvarlige leverandører, der ligesom os lever op til menneskerettigheder indenfor sundhed og sikkerhed, enhvers ret til ikke at opleve diskrimination, krænkelse af retten til privatliv og datasikkerhed samt retten til ordentlige arbejdsforhold. Dét stiller vi krav til i alle vores samarbejdsaftaler, og vi forbeholder os altid retten til at føre kontrol med de leverandører, hvis medarbejdere har deres daglige gang på hotellerne. 

Vi arbejder med leverandører og har aktiviteter i Danmark samt Sverige, og selvom risikoen for korruption og bestikkelse vurderes som lille, er det et vigtigt parameter at have fokus på. Derfor har vi udarbejdet en antikorruptionspolitik, der omfatter både fastansatte og afløsere – alt sammen for at sikre, at det er tydeligt for alle medarbejdere, hvilke retningslinjer der gælder. 

En del af Comwells værdigrundlag er, at vi holder vores ord – og det gælder alle aspekter af vores forretning. Derfor følger vi naturligvis også den lovgivning, der eksisterer i forhold til at drive virksomhed i Danmark. Ligesom vi naturligvis også følger de følgende overenskomster, vi har tilsluttet os, men også i forhold til den lovpligtige whistleblowerordning, der naturligvis også er vigtig for os. Whistleblower-ordningen skal ses som et supplement til de mekanismer, vi i dag allerede har på plads i Comwell, hvor der er opbygget et fortroligt forum med såvel lederne i organisationen, som med HR-afdelingen. 

Desuden er vores ESG-rapport samt Communication Progress også en del af måden, vi sikrer compliance omkring de ting, vi arbejder med. Derfor sker rapporteringen også i overensstemmelse med de gældende regelsæt, ligesom de indeholder vores målsætninger med bæredygtighed. 

Tillid og ansvarlighed

At skabe tryghed for gæster og medarbejdere har i over 50 år været en af hjørnestenene i Comwell Hotels. Tryghed er derfor også i fokus, når det gælder dataetik samt vores digitale ansvarlighed.  

Comwell Aarhus

wichmann+bendtsen www.wplusb.dk

For at opretholde den tillid, både gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere har til Comwell, har vi udarbejdet en række dataetiske principper, der understøtter vores ønske om at skabe åbenhed om Comwells dataanvendelse samt supplerer vores principper om transparens og dataminimering i databeskyttelsesreglerne. 

Derfor indsamler vi også udelukkende personoplysninger, der er relevante og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Blandt andet ifm. kontaktoplysninger og købshistorik med gæster og samarbejdspartnere samt ifm. Comwell Club-indmelding, men også mange andre væsentlige parametre. 

Vores dataetiske principper er baseret på anbefalinger fra Dataetisk Råd. 

Behandling samt anvendelse af data hos Comwell skal skabe tryghed, tillid og sikkerhed, og derfor sker behandlingen heraf også både på en ansvarlig, gennemsigtig og pålidelig måde – altid med fokus på ikke at diskriminere samt med respekt for privatlivet. Vi mener, at sikkerheden skal prioriteres frem for alt, og derfor bliver sikkerheden i opbevaringen samt deling af data sikret, så data ikke utilsigtet bliver tilgængelige for uvedkommende. Medarbejdere, gæster samt samarbejdspartnere har selvfølgelig altid mulighed for at få indsigt i egne data. 

Alle hos Comwell Hotels skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med Comwells privatlivspolitik, regler i databeskyttelsesforordningen samt reglerne om tavshedspligt og fortrolighed – og Comwell sælger ikke personoplysninger til tredjepartner.  

Kritiske faktorer

Som alle andre hotelkæder i Skandinavien står vi overfor flere risici og usikkerheder, der potentielt kan true vores evne til at drive forretning. Derfor tager vi en række forbehold i form af vores risikovurdering for at vurdere og reducere risici samt imødekommende mulige negative konsekvenser af interne såvel som eksterne påvirkninger. 

Derfor ser vi altid på de mulige påvirkninger for vores forretning, men sørger samtidig for at foretage forebyggende handlinger for aktivt at imødekomme påvirkninger så meget som muligt. Begge parametre kan læses om i nedenstående. 

Mulige påvirkninger vurderes blandt andet at opstå ifm. krav og lovgivninger ift. at reducere klimaforandringer fra vores drift samt ifm. den nye klimalov med krav om fraktionsopdelt affaldssortering. Samtidig er der generelt stor bevågenhed på den grønne agenda i køkkenet, men også ift. at drive ansvarligt indkøb med fokus på bæredygtige løsninger samt at minimere spild i både produktions- og afviklingsfasen.  

Den vigtigste ressource i Comwell er medarbejderne, og ændringer i arbejdsudbuddet har derfor også stor betydning for vores forretning og branche generelt. Et faldende elevoptag, der også gør det sværere at finde kvalificeret arbejdskraft, og at vi befinder os i en branche præget af skiftende arbejdstider samt hårdt fysisk arbejde, kan påvirke, og påvirker i disse dage også, vores måde at drive forretning på. Også sidstnævnte, nemlig at det er hårdt, fysisk arbejde, kan påvirke medarbejderne til tidligere karrierestop. Desuden er diversitet og mangfoldighed også en forudsætning for at kunne udvikle vores virksomhed nu og i fremtiden. 

Vi følger altid udviklingen nøje, så vi kan være på forkant med eventuelle tilpasninger ift. grøn energi, forbrug, genbrug og affald samtidig med, at vores nye strategi frem mod 2024 indeholder ambitiøse klimamal om at reducere vores CO2-aftryk betydeligt i hele værdikæden. Også vores tilslutning til Science Based Target initiative arbejder med at nedbringe vores CO2-udlending nu og på sigt. Vores råvarepolitik tilbage til 2016, med fokus på lokale, danske råvarer, råvarer i sæson samt økologi, skal være et værktøj til at reducere vores CO2-udledning – sammen med vores standardprocedurer (SOP), der har fokus på mere grønt og mindre kød. 

Alt dette støttes op af vores uddannelse af medarbejdere, ex Green Chef, men også af vores høje standarder samt mulighed for kvalitetstjek hos vores leverandører. 

Medarbejdernes udvikling og trivsel er et konstant og ikke mindst altafgørende fokus i Comwells forretningsstrategi. Vi har plads til alle, der vil, hvor end de er i deres karrierer samt livscyklus, og at kunne tilbyde vores medarbejdere uddannelse igennem Comwell College eller vores Elevakademi giver alle mulighed for at udvikle sig fagligt såvel som personligt uagtet køn, etnicitet eller alder. 

Vi har naturligvis altid fokus på trivsel igennem trivselsanalyser mm, men vi gør samtidig alt for, at alle trives i et godt, mangfoldigt arbejdsmiljø med højt til loftet og mulighed for fleksible rammer – også med fokus på en ligelig fordeling mellem køn i bestyrelsen og den øverste ledelse samt ift. behov for ekstra hensyn samt alder, og derfor har vi også udarbejdet en senkarrierepolitik.  

Mærker og certificeringer
sbti_ny.png

SBTi

Science Based Targets-initiativet er et samarbejde mellem CDP, United Nations Global Compact,
World Resources Institute og World Wide Fund for Nature.
SBTi har til formål at sikre, at en virksomheds klimamål stemmer overens med klimavidenskab og er realistiske at opnå.
ungc-logo_0.png

UN Global Compact

Comwell har tilsluttet sig det forpligtende samarbejde i UN Global Compact og arbejdet med at
udvise samfundsansvar. Der gør vi ved at efterleve UN Global Compacts 10 principper og bidrage til opnåelse af verdensmålene.
Adobe InDesign CC 2015 (Windows)

Det Økologiske Spisemærke

Alle Comwells danske hoteller har Det Økologiske Spisemærke i bronze, hvilket betyder,
at 30-60% af alle indkøbte føde- og drikkevarer er økologiske.
Green Key.jpeg

Green Key

Alle Comwells danske hoteller er certificeret efter den internationale Green Key miljømærkeordning, som er turistbranchens internationale miljømærke. Det betyder, at Comwell lever op til en række miljøkrav inden for miljøledelse, energi, affald, rengøring, fødevarer, indeklima og CSR.
Refood_logo.jpg

REFOOD

Alle Comwells hoteller i Danmark er tilsluttet REFOOD ordningen, hvor organisk affald og fritureolie
opsamles og genanvendes, ligesom der arbejdes med effektive løsninger til affaldshåndtering.
REFOOD mærket er en tillidsbaseret ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, der aktivt gør en indsats for at reducere madspild og øge genanvendelse.